默认
商品名称1
商品名称1
商品名称1
商品名称1
<div class="piclist piclist-100"> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" data-name="lightbox" data-title="每个人都有一个死角, 自己走不出来,别人也闯不进去。每个人都有一个死角, 自己走不出来,别人也闯不进去。" title="测试1"><img src="static/picture/1.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">商品名称1</div> </div> </div> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" data-name="lightbox" title="我把最深沉的秘密放在那里。"><img src="static/picture/2.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">商品名称1</div> </div> </div> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" data-name="lightbox" title="你不懂我,我不怪你。"><img src="static/picture/3.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">商品名称1</div> </div> </div> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" data-name="lightbox" title="每个人都有一道伤口, 或深或浅,盖上布,以为不存在。"><img src="static/picture/4.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">商品名称1</div> </div> </div> </div>
单张图片
商品名称1
<div class="piclist piclist-100"> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" title="测试1"><img src="static/picture/1.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">商品名称1</div> </div> </div> </div>
两张图片
商品名称1
商品名称1
<div class="piclist piclist-100 piclist-col-2"> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" data-name="lightbox[two]" data-title="每个人都有一个死角, 自己走不出来,别人也闯不进去。每个人都有一个死角, 自己走不出来,别人也闯不进去。" title="测试1"><img src="static/picture/1.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">商品名称1</div> </div> </div> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" data-name="lightbox[two]" title="我把最深沉的秘密放在那里。"><img src="static/picture/2.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">商品名称1</div> </div> </div> </div>

视频
测试视频播放
<div class="piclist piclist-100"> <div class="piclist-item"> <div class="piclist-image"><a href="javascript:;" class="lightbox" data-mode="video"><img src="static/picture/1.jpg"></a></div> <div class="piclist-body"> <div class="piclist-title text-hide text-center">测试视频播放</div> </div> </div> </div>